FAQ

How to wash the B.Pure Sports articles?


Wash inside out at 30 degrees. Recommended is to mwash the articles with similar colours. To avoid colour shading we recommend to use a colour catcher tissue of Dylon. Do not use tumble druyer as fabric is quickdry.
What you can do if you want to return a B.Pure Sports item?


If you want to return a B.Pure Sports article, please send it back within 14 days. For returns, please use the adress as mentioned below. We only accept articles received in original polybag and with the hangtag attached. Clothes who has been worn or washed will not be accepted.

Returns are at your own risk and own costs

Please tell us the reason of your return.

Returns can be send to:

B.Pure Design

Nieuwe Bussummerweg 71

1272 CE Huizen

The Netherlands
What happens to my personal data?


Privacyverklaring B.Pure Design

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door B.Pure Design geleverde producten en diensten.

B.Pure Design gevestigd te Huizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken .

B.Pure Design verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die B.Pure Design van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door [B.Pure Design in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mailadres
  • Bankgegevens

Verwerkt B.Pure Design ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. B.Pure Design verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben.

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van B.Pure Design, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

• Om goederen en diensten bij u af te leveren.

• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit B.Pure Design. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van B.Pure Design. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven door een email te sturen naar bpure@xs4all.nlmet daar in enkel de vermelding ‘uitschrijving nieuwsbrief’.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is B.Pure Design gebonden aan de daarvoor geldende

wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt B.Pure Design zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren.

B.Pure Design zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
B.Pure Design verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte).

B.Pure Design gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar B.Pure Design.

Beveiliging.

B.Pure Design hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. B.Pure Design heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij B.Pure Design toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval B.Pure Design gebruik maakt van de diensten van derden, zal B.Pure Design in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten.

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal B.Pure Design u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via bpure@xs4all.nl

Vragen.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via bpure@xs4all.nl

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 17.5.2018

Website B.Pure Sports by B.Pure Design © 2018  |  All rights reserved